Yhdistyksen säännötMerkitty yhdistysrekisteriin 18.6.1993. (Uudet säännöt on rekisteröity 2.6.2017.)Nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi on Pro Orchestra ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Tarkoitus

2. Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja pitää yllä yhteyksiä konserttiyleisön ja Tampere Filharmonian välillä ja tukea orkesterin toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esittely- ja keskustelutilaisuuksia, konsertteja, juhlia ja matkoja sekä perustaa toimielimiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenet

3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat päästä luonnolliset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita sekä hyväksyvät yhdistyksen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa ääni- ja puhevaltaa.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus kirjeellä tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle hallituksen kokouksen pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo näitä sääntöjä vastaan tai joka on laiminlyönyt yhdistykselle suoritettavat maksunsa.

Maksut

4. Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Hallitus

5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on neljä hallituksen jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Hallituksen asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se osapuoli, jota puheenjohtaja on äänestänyt. Jos puheenjohtaja ei ole äänestänyt ja äänet menevät tasan, ratkaistaan asia arvalla.

Nimenkirjoitus

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Tilit

7. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokous

8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Vuosikokouskutsu tulee lähettää vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen muut kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2.     Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.     Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja yhdistyksen tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.

5.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6.     Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7.     Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä toimintasuunnitelma.

8.     Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen seuraavalle kalenterivuodelle laatima talousarvioehdotus sekä päätetään jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta.

9.     Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi.

10.  Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrättyä tarkoitusta varten hallitukselta pyytää.

Yhdistyksen purkaminen

9. Yhdistys voidaan purkaa ainoastaan päätöksellä, joka on tehty kahdessa perättäisessä kokouksessa kummassakin vähintään 3⁄4 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Jälkimmäinen kokous voidaan pitää aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta. Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät sääntömuutoksesta huolimatta.

Yhdistyksen purkautuessa tai lakkautettaessa sen varat luovutetaan Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastolle rahastoitavaksi. Rahaston tuotto käytetään Pirkanmaan klassisen musiikkitoiminnan ja ensisijaisesti yhdistyksen tarkoituspykälän mukaisesti Tampere Filharmonian ja sen muusikoiden toiminnan tukemiseen anomusten perusteella Suomen Kulttuurirahaston harkinnan mukaan.

10. Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.